Vi skapar trygghet för Dig om livet tar en ny vändning.

GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

I princip alla företag behandlar på något sätt personuppgifter i sin verksamhet. Det kan t.ex. handla om anställda, kunder eller andra kategorier av personer. Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Syftet med GDPR är att stärka skyddet för den personliga integriteten. 

Navid Samadi Juristbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är visserligen inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss, men om du inte gör det vi kan dock inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för

       I. Att genomföra obligatorisk jävskontroll

       II. Att i förekommande fall utföra penningtvättskontroll,

       III. Att utföra och administrera uppdraget,

       IV. Att tillvarata dina intressen,

       V. Redovisnings-och faktureringsändamål

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. En sådan behandling syftar till att analysera och utveckla vår egna verksamhet samt kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna lämnar inte ut personuppgifter till utomstående i annat fall än då

        I. Det särskilt överenskommits mellan Navid Samadi Juristbyrå AB och dig

        II. Då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvara dina rättigheter

        III. Om det är nödvändigt för att Navid Samadi Juristbyrå AB skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

       IV. För det fall Navid Samadi Juristbyrå AB anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller längre tid om det av ärendets natur är påkallat.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Navid Samadi Juristbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknads-föringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. 

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på navid.samadi@navidjuristbyra för frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig hos oss är : Navid Samadi